อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร

อาจารย์สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี
ประธานหลักสูตร

 • ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
อาจารย์ปวีณาการณ์ พลหาญ
กรรมการหลักสูตร
 • ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
 • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ยุพรัตน์ ภูมิการีย์
กรรมการหลักสูตร
 • ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
 • ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
อาจารย์ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล
กรรมการหลักสูตร
 • ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
 • ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ วรกุล
กรรมการหลักสูตร
 • ค.อ.ด.วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
 • อ.ม.บรรณารักษศาสตร์
 • ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์

ติดต่อเรา

Image
 • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • อีเมล - librarian@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

023607
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2
17
30
23438
485
502
23607
© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม