ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะทางปัญญาทางด้านบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู ที่มีความสามารถทางด้านบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ในการมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้สารสนเทศและพัฒนาการอ่านอันเป็นพื้นฐานทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

  • 1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในบรรณารักษศาสตร์ การพัฒนาการอ่าน  และส่งเสริมการอ่าน การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาความรู้ในบรรณารักษศาสตร์ ภาษาอังกฤษและศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
  • 3) มีความสามารถในการพิจารณา แสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางบรรณารักษ์ ห้องสมุด การจัดการสารสนเทศ วิชาชีพบรรณารักษ์ และสังคมอย่างสมเหตุสมผล และทันต่อความต้องการของชาติ
  • 4) มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะทางสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  และเป้าประสงค์ของชาติ
  • 5) แสดงออกถึงความรับผิดชอบ สามารถการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการ และพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • 6) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - librarian@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

023608
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
3
17
31
23438
486
502
23608
© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม