อัตลักษณ์หลักสูตร

Image

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : : ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ
  • ชื่อย่อ (ไทย) : : ค.บ. (บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : : Bachelor of Education (Library Education and English)
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : : B.Ed. (Library Education and English)

ชื่อวิชาเอกหรือเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

  • บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้ความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2556  วันที่  5  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2556 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรปริญญาตรี  5 ปี จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในชั้นปีที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2556  ปัจจุบันหลักสูตร มีนักศึกษาเต็มเวลา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-5 จำนวน 76  คน มีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 คน   

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - librarian@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

023619
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
14
17
42
23438
497
502
23619
© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม