ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้ความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2556  วันที่  30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2556 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรปริญญาตรี  5 ปี จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในชั้นปีที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2556

ปัจจุบันหลักสูตร มีนักศึกษาเต็มเวลา จำนวน 125 คน เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านบรรณารักษ์และครูสอนภาษาอังกฤษ  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู ตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - librarian@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

023626
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
21
17
49
23438
504
502
23626
© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม