กิจกรรมสาขาวิชา

โครงการ เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครูบรรณารักษ์และภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
โครงการ เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครูบรรณารักษ์และภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562

-วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บรรยายในหัวข้อครูบรรณารักษ์กับการเป็นนักกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดย ผศ.ดร.ชมนาด บุญอารีย์

-วันที่ 28 มิถุนายน 2562 บรรยายในหัวข้อเปิดโลกการศึกษาผ่านการใช้ภาษาอังกฤษในต่างแดน โดย อาจารย์ ชุติภา กองสมบัติ
#สาขาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ

© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม